Palveluiden yhteiskehittämistä voidaan käynnistää kutsumalla tiettyyn toimintaan jo osallistuvia ihmisiä tai vaikkapa jostain sairaudesta tai hoidosta ja palvelusta kokemusta omaavia koolle yhdessä palvelun toteuttajien kanssa. Yhteiskehittäminen voi toteutua käytännön asiakastyössä myös hyvin arkisesti vaikkapa kahvikupin äärellä vapaamuotoisesti käydyissä keskusteluissa.

Esimerkki korvaushoidon yhteiskehittämistyöpajasta ja sen tuloksista

Tuen, mentoroin ja autan käynnistämään yhteiskehittämistä, joka tarkoittaa käytännössä esimerkiksi:

- sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien, niistä toipumisen ja kuntoutumisen sekä tähän liittyvien palvelukokemusten yhteistä tutkimista

- yhteistä oppimista, kaikille tarjoutuvaa osallisuutta & dialogista vuorovaikutusta, huumoria unohtamatta

- pienempiä tai mittavampia palveluissa toteutettavia kokeiluja, jotka ideoidaan, suunnitellaan ja tehdään yhdessä alusta asti

- olemassa olevien palveluiden sekä osaamisten edelleen kehittämistä tai uusien käytäntöjen ja ratkaisujen luomista yhdessä

- luottamukseen ja henkilökohtaiseen sitoutumiseen perustuvaa toimintaa, jossa epäonnistuminenkin nähdään mahdollisuutena oppia uutta

-kokeilujen, kehittämisprosessien sekä niiden tulosten yhteistä, valtaistavaa arviointia

Yhteiskehittäminen soveltuu sekä työotteeksi arkiseen asiakastyöhön että keinoksi palveluiden, käytäntöjen, johtamisen ja rakenteiden kehittämiseen:

- yhteiskehittäminen toteutuu palveluiden arjessa, yksittäisen ihmisen ja asiakkaan hoidossa & auttamisessa silloin, kun keinoja ja ratkaisuja etsitään yhdessä hänen kanssaan ja niin, että myös hänen asiantuntemukselleen luodaan tilaa

- yhteiskehittäminen on myös entistä toimivampien palvelu- ja työkäytäntöjen kehittelyä yhdessä asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa

- yhteiskehittäminen ulottuu myös kokonaisia organisaatioita, johtamista, palvelujärjestelmää ja toimintakulttuuria koskevaan kehittämiseen


Yhteiskehittäminen muotoutuu edetessään osallistujien ajattelu- , suhtautumis- ja toimintatapoja uudistavaksi luovaksi prosessiksi, jolloin tuotoksena syntyy entistä asiakaslähtöisempiä ja osallisuuteen perustuvia palveluita sekä vaikkapa asiakkaiden kuntoutumista tukevia vertaistoiminnan muotoja.

Yhteiskehittäminen voi toteutua myös luovana, kulttuurilähtöisenä toimintana, jolloin sen tuloksena voi syntyä vaikkapa teatteriesitys, joka perustuu osallistujien erilaisiin elämän- , työ- ja palvelunkäyttökokemuksiin.

Yhteiskehittämisen moninaisuutta yhdistää halu ja kyky luoda mahdollisimman avoin, tasaveroinen ja rento ilmapiiri, kaikkien pyrkimyksille sekä tietämyksille tilaa antava tyylilaji sekä yhteinen, merkityksellinen kieli. Näin päästään etenemään rutiiniksi muodostuneista, ulkoa annetuista tehtävä- ja roolijaoista sekä toisten motivoinnista vastavuoroisempaan sekä innostavampaan vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen.

Yhteiskehittämisessä esimerkiksi potilas, asiakas tai oppilas voi olla paitsi saamassa itselleen myös antamassa toisille vertaisena ja kokemusasiantuntijana. Tämä on usein merkittävä käänne toipumisen ja kuntoutumisen kannalta, koska silloin yksipuolisen avun tarvitsijan ja vastaanottajan rooli voi muuttua vastavuoroisemmaksi. Tämä taas puolestaan luo toivoa ja vahvistaa toimintakykyä.

Myös hoitaja, ohjaaja tai opettaja voivat yhteiskehittämiseen osallistuessaan olla saamassa jotain paitsi ammatillisesti, myös henkilökohtaisesti merkityksellistä: uutta ymmärrystä ja luovuutta mahdollistavaa näkökulmaa elämäänsä.

Koska yhteiskehittäminen sekä edellyttää että edistää luottamusta usein hyvinkin erilaisissa maailmoissa elävien ihmisten välillä, sen käynnistäminen ja eteneminen edellyttää osaamista. Tarjoan monipuolista tukea & fasilitointia sekä yhteiskehittämisaiheista koulutusta, valmennuksia ja työnohjausta. Esimerkiksi koulutusta voidaan järjestää erikseen kokemusasiantuntijatoiminnasta kiinnostuneille asiakkaille tai heille ja henkilöstölle yhteisesti.

Lisää tietoa löydät koulutukset-, valmennukset- , fasilitointi- sekä työnohjaus -alasivuilta.

Yhteiskehittämisessä ammattilaisten ja asiakkaiden välisinä sillanrakentajina ja tulkkeina toimivat kokemusasiantuntijat. Tässä perustietoa kokemusasiantuntijatoiminnasta:

Kokemusasiantuntija herättää niin tehtävänimikkeenä kuin toimijana monenlaisia ajatuksia: