Työnohjaus tarkoittaa jokaisen omien sekä yhteisten työn, ajattelu- ja toimintatapojen tutkimista, arviointia ja kehittämistä työnohjaajan avulla. Se on myös työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden jakamista, tutkimista ja jäsentelyä.

Työnohjaus voi tapahtua ryhmässä, työparin kanssa tai yksilöllisenä ohjauksena. Siihen voivat osallistua paitsi sote-alan ammattilaiset myös vapaaehtois-, vertais- ja kokemustoimijat. Kokemusperusteisissa ja vapaaehtoistehtävissä toimivien kanssa tutkitaan heidän tehtäväroolejaan ja toimintaansa erilaisissa palveluissa, yhdistyksissä tai vaikkapa yhteisöissä. Usein tämäntyyppistä, ei-ammattirooleissa toimivien kanssa tapahtuvaa työskentelyä kutsutaan työnohjaukselliseksi tueksi erotuksena ammatillista kasvua ja työssä jaksamista edistävästä työnohjauksesta.

Työnohjaus pyrkii vapauttamaan siihen osallistuvien voimavaroja, luovuutta ja ajattelua. Se auttaa tehtävien ehtojen sekä rajojen tunnistamisessa, sillä työnohjauksen tavoitteena on myös tukea jaksamista. Toteuttamani työnohjaus edistää paitsi työ- ja kokemuslähtöisissä tehtävissä myös yhteiskehittämisessä tarvittavaa osaamista, jolloin se voi tarkoittaa esimerkiksi recovery-orientaation omaksumista tukevia, työnohjausta ja valmennusta yhdisteleviä prosesseja. Tarjoan myös perinteistä, perustehtävän jäsentämistä ja hallintaa sekä työssä jaksamista tukevaa työnohjausta.