Outi Hietala (VTT): Kokemusasiantuntijat moniammatillisen
tiimin jäsenenä - voiko yhteiskehittäminen
uudistaa sote-alan ammatillisuutta?

(Esityksen tiivistelmä)


Tausta

Yhteiskehittämiseksi kutsutaan yleisesti prosesseja, joiden
aikana eri ammattiryhmien edustajat suunnittelevat ja kehittävät palveluita, toimintoja tai strategioita yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä, vertaistoimijoiden tai vaikkapa vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tässä esityksessä tuodaan esiin erään keskikokoisen kunnan sosiaali- ja
terveyskeskuksen ajanvarauksettoman yhteisvastaanoton yhteiskehittämisprosessiin kytkeytyneen laadullisen tutkimuksen tuloksia (Kirjavainen & Hietala 2019).

Kyseinen yhteiskehittämisprosessi toteutettiin tuomalla yhteen psykiatristen sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden moniammatilliset asiantuntemukset sekä
kokemusasiantuntijoiden kokemustieto. Tutkimusintressi kohdistui
kokemusasiantuntijoiden toimintaan ja osallistumiseen vastaanotolla.
Tutkimuskysymys tarkentui koskemaan sitä, millaisena vastaanotolla työskentelevät ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat hahmottivat kokemusasiantuntijoiden toiminnan.


Tutkimusmenetelmät & teoreettiset lähtökohdat

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisiin menetelmiin
perustuvana tapaustutkimuksena. Aineisto muodostui löyhästi strukturoiduista
teemahaastatteluista, joiden analyysin raakatuloksia syvennettiin etnografian
tutkimustraditioon perustuvilla informanttikeskusteluilla sekä tutkimukseen
osallistuneiden kanssa käydyllä reflektoivalla keskustelulla. Aineiston
analyysi toteutettiin teemoitellen, jonka jälkeen kokemusasiantuntijoiden
toimintaa sekä osallistumista aineistossa jäsentäviä teemoja analysoitiin
kommunikatiivisen toiminnan (Habermas 1984) sekä asiakkaiden osallisuuden ja
rakenteellisen sosiaalityön (mm. Pohjola 2014) näkökulmista.


Keskeiset tulokset

Yhteiskehittämisprosessin aikana ammattilaiset oppivat
integroimaan hoitotyön ja sosiaalityön asiantuntemuksia sekä kytkemään niitä kokemusasiantuntijoiden tietämykseen. Parhaimmillaan kokemusasiantuntijoiden osallistuminen tarjosi mahdollisuuksia vahvistaa sosiaalityöntekijöiden ammatillisuutta, heidän ja sairaanhoitajien kumppanuutta sekä asiakkaiden osallisuutta.


Lähteet:

Habermas J (1984) The Theory of Communicative Action: Reason
and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

Kirjavainen M & Hietala O (2019) Kokemusasiantuntijuus
asiakkaiden osallisuuden vahvistajana yhteisvastaanotolla. Teoksessa A Pohjola
ym. (toim.): Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö. Helsinki:
Vastapaino, 227-256

Pohjola A (2014) Rakenteellisen sosiaalityön paikannuksia.
Teoksessa A Pohjola ym (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityöntutkimuksen vuosikirja 2014. Kuopio: Unipress, 16-36.