JULKAISUJA

Kirjavainen, Marjaana & Hietala, Outi (2019) Kokemusasiantuntijuus asiakkaiden osallisuuden vahvistajana yhteisvastaanotolla. Teoksessa A. Pohjola, T. Kemppainen, A. Niskala & N. Peronius (toim.): Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö. Helsinki: Vastapaino.

Hietala, Outi (2019) Yhteiskehittäminen vahvistaa kaikkien osallisuutta. Suuntaaja 1/2019. https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-12019-yhteiskehitt%C3%A4minen/yhteiskehitt%C3%A4minen-vahvistaa-kaikkien-osallisuutta?fbclid=IwAR2hGKF3EgZq2E8MdEStrWZztgl752FEhrH_qxHs294EK5jFH2dw8tv7rc0

Hietala, Outi - Kinnunen, Seija - Kauppila, Reijo - Karjalainen, Jarno (2018) Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäminen työntekijöiden ja johdon näkökulmasta. Osallisuuden, oppimisen ja ammatillisen kasvun mahdollisuuksia. Työpaperi 26/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1372...

Hietala, Outi (2018) Entistä parempaa päihde- ja mielenterveyskuntoutusta myös heikossa asemassa oleville. Kuntoutus 3 (41), 53-57. Puheenvuoro Kuntoutus 3/2018

Hietala, Outi (2018) Eriarvoisuus mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tutkimuksesta tiiviisti 22: 2018. THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-153-9

Hietala, Outi (2018) Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittämisessä osallisuus avautuu kaikille. Teoksessa H. Kostilainen - A. Nieminen (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK työelämä 13. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1417...

Hietala, Outi (2018) Päihdekuntoutuksen mielekkyys rakentuu sosiaalisissa suhteissa. Teoksessa J. Lindh - K. Härkäpää, - K. Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press.

Kauppila, Reijo & Hietala, Outi (2018) Johtajat osallistajista osallisiksi. Teoksessa Harri Kostilainen - Ari Nieminen (toim.) Sosiaaliseen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK työelämä 13.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1417...

Wahlbeck, Kristian - Hietala, Outi - Kuosmanen, Lauri - McDaid, David - Mikkonen, Juha & Parkkonen, Johannes - Reini, Kaarina - Salovuori, Samuel - Tourunen, Jouni (2018) Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1360...

Hietala, O. - Terävä, A. (2017). Verkottajan kammareissa. Kutsu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämisen tiloihin ammattilaisina ja kokemusasiantuntijoina. A-klinikkasäätiö.
https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/ju...

Hietala, Outi & Rissanen, Päivi (2017) Yhteiskehittäminen uudenlaisen vastavuoroisuuden virittäjänä. Teoksessa A. Pohjola - M. Kairala - H. Lyly - A.Niskala (toim.): Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vastapaino.

Hietala, Outi (2016) Kokemusasiantuntija kuntoutumisen tukena. Teoksessa I. Autti-Rämö, A-L. Salminen, M. Rajavaara & A. Ylinen (toim.): Kuntoutuminen. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Hietala, Outi - Sippola, Aulikki - Riipinen, Markku - Lampinen, Pauliina- Nevalainen, Marja (2015) Kaikille sopiva työ ja työyhteisö. Tutkimus- ja projektiraportti. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Hietala, Outi & Rissanen Päivi (2015) Opas kokemusasiantuntija-toiminnasta. Kokemusasiantuntija – hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi. Kuntoutussäätiö ja Mielenterveyden Keskusliitto.

Hietala, Outi (2014) Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämistä KUUMA-kuntien ja kolmannen sektorin rajapinnalla. Julkaisussa: Hietala ym. (toim.):
Kolmannen ja julkisen sektorin monialainen palveluyhteistyö kuntoutuksessa. Kuntoutussäätiön työselosteita 45/2014. www.kuntoutussaatio.fi/julkaisut/

Hietala, Outi (2014) Kokemusasiantuntijatoiminta kuntouttaa myös ammattilaista. Katsaus, Kuntoutus-lehti 2/2014.

Hietala, Outi (2013) A-klinikan asiakaskahvilassa. Etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä. Väitöstutkimus. Juvenes Print, Tampere.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-185-4

Hietala, Outi (2012) Aikuissosiaalityön päihde- ja mielenterveysosaamista kehittämässä. Teoksessa: Lepistö P ym. (toim.): Paremman palvelun avaimia. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano Mielen avain -hankkeessa. THL, raportti 64/2012.

Hietala-Paalasmaa, Outi - Narumo Reija, Yrttiaho, Kaiju (toim.) (2007) TRIO–projekti. Mielenterveyskuntoutuksen kolme asiantuntijuutta. Projektin loppu- ja arviointiraportti. Mielenterveyden keskusliitto. http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2014/04/Trio_rap...

Hietala-Paalasmaa– Hujanen, Timo - Härkäpää, Kristiina – Reuter, Anni (2009) Mielenterveyskuntoutujien klubitalot. Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista. Raha-automaattiyhdistys, tutkimuksia..

Hietala-Paalasmaa, Outi (2004) Peer support in vocational training. International Journal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 8th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation. Vol 27, supplement 1.

Hietala, Outi (2000) "Täällä tehdään töitä itseä varten". Klubitalot ja jäsentalot mielenterveyskuntoutuksen ja työllistymisen uusina vaihtoehtoina. Kuntoutussäätiö, tutkimuksia 65/2000.